Dimarts, 22 de Octubre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Documents justificació del Pla Operatiu del Pacte de Santes Creus 2010
Accions de foment de desenvolupament local i territorial
Accions de suport a les persones
 
Documents d'inici i gestió de les accions del Pacte de Santes Creus 2010
Certificat d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus
Certificat lliurament de material didàctic
llista de seguiment dels usuaris/àries de les accions de formació integrada
Llista de seguiment dels usuaris/àries dels Dispositius d'Inserció sociolaboral
Model de conveni de pràctiques (accions de formació integrada)
Model de conveni de pràctiques (Dispositius d'Inserció sociolaboral)
Llista de recull de signatures (accions de formació integrada)
Llista de recull de signatures del període de pràctiques
llista de signatures de sessions de tutories individuals
Valoració final de pràctiques (empresa)
Valoració final de les pràctiques per part del participant
Llista de recull de signatures (Dispositius d'Inserció sociolaboral)
Relació nominal de participants en pràctiques
 
Documentació de justificació de les actuacions del Pacte 2009
Memòria simplificada. Entitats sense ànim de lucre
Relació de despeses subvencionables
Relació detallada d'altres ingressos o subvencions
Memòria final. Descriptiva i gràfica
Memòria simplificada. Entitats del sector públic
 
Contactar
 
Documents d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus 2008
Declaració de no haver rebut subvencions
Declaració de subvencions parcials rebudes
Declaració de quota de reserva
Declaració de requisits
Declaració de llei de subvencions i política lingüística
Declaració pòlissa d'assegurança
 
Documents convocatòria del Pacte de Santes Creus 2009
Fitxa tècnica de l'entitat sol·licitant
Fitxa tecnicopressupostària
 
Documentació Convocatòria 2008
Formulari sol·licitud
Formulari de l'acció
Instruccions per fer la Sol·licitud dels projectes innovadors per als exercicis 2008-2009
 
Documentació per a la justificació de les actuacions de 2007
Certificat C1
Relació de Factures (Model F1)
Taula de Formació (Model F)
Taula de Benefciaris (Taula D2)
Memòria final de l'actuació
Taula d'inserció (Model IS1)
Model F1 (relació de factures) en format excel
Certificat de la LOPD
 
Normativa
DOGC 4955 de 27 d'agost de 2006
DOGC 4406, de 15 de juny de 2005
DOGC 3888 de 21 de juny de 2003
 
Documents convocatòria 2006
Resolució TRI/2234/2006
 
Documents per a la justificació de les actuacions 2006
Model C1 (Certificat de les actuacions)
Annex model Certificat C1
Model F1 ( relació de factures)
Annex Model F1
Taula D2 (Taula de beneficiaris)
Annex Taula D2
Taula F ( Taula de formació)
Annex Taula F
Model IS1 ( Taula d'inserció)
Annex Model IS1
Memòria final de l'actuació
 
Documentació de la Convocatòria 2007
Memòria de l'actuació
Fitxa resum de l'actuació
Fitxa pressupost
Declaració per la sol·licitud de subvenció
Model F1 (relació de factures) en format excel
Llista de recull de signatures (Dispositius d'inserció laboral)
 
Documents de justificació Pacte 2008
Taula beneficiaris del Pacte 2008
Taula entitats beneficiàries Pacte 2008
LLibre de codis ( guia de suport per l'elaboració de les taules de beneficiaris 2008)
Instruccions per a l'elaboració de la memòria de les accions del Pacte de Santes Creus
Relació de despeses de l'entitat beneficiària
Guia de justificació de les entitats
Certificats de les entitats beneficiàries
Declaració final d'aportacions i ingressos
 

 
  
Documentació Convocatòria 2008

:: Formulari sol·licitud
:: Formulari de l'acció
:: Instruccions per fer la Sol·licitud dels projectes innovadors per als exercicis 2008-2009

El passat dia 11 de juliol va sortir publicada al DOGC l'ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per al 2008. En aquesta mateixa ordre també està inclosa la  convocatòria de Pacte Territorials per a l'ocupació. ( consulteu l'ordre)

 
Les actuacions susceptibles d'obtenir subvenció han de portar a terme activitats que s'inscriguin, com a mínim, en un dels eixos d'intervenció establerts al Programa operatiu del Fons Social Europeu i han d'incidir almenys en una de les cinc linies estratègiques previstes en l'article 4 d'aquesta ordre i que a continuació es detallen:

 
A- Igualtat d'oportunitats en el treball

B- Millora de les capacitats professionals

C- Transformació del model productiu i millora de la competitivitat

D- Promoció de la cooperació transnacional i interregional

E- Millora de l'ocupabilitat i impuls dels processos d'inserció laboral

 
Les actuacions presentades per pactes territorials s'han d'haver iniciat en l'exercici 2008 i el període subvencionable és comprès des de la data d'inici fins al 30 de juny de 2009.

 
Cal dir que el termini de presentació de sol:licituds per presentar alguna acció a pactes territorials finalitza el 15 de setembre.  Per això, podeu descàrregar-vos, conjuntament amb les instruccions, els documents que s'han d'emplenar per presentar una sol·licitud sota el marc del Pacte de Santes Creus 2008, cal tenir en compte que el Pacte presentarà un projecte global per tant no haureu d'emplenar totes les pestanyes dels formularis:

 
-          Document Formulari ( lespestanyes a complimentar són:  Entitat sòcia,  Acció 1, s'ha de generar una pestanya per cada acció presentada, i cronograma).

-          Document de Sol·licitud ( les pestanyes entitat sòcia i pressupost).

 
 
Aquesta documentació s'haurà de lliurar acompanyada d'un ofici signat pel responsable de l'actuació a la Secretària Tècnica del Pacte com a data límit el 15 de setembre de 2008 i també telemàticament al correu electrònic pacte@diputaciodetarragona.cat.

 


Prem AQUÍ
 
Serveis
Contacta
Cerca al web