Dimecres, 20 de Novembre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Documents justificació del Pla Operatiu del Pacte de Santes Creus 2010
Accions de foment de desenvolupament local i territorial
Accions de suport a les persones
 
Documents d'inici i gestió de les accions del Pacte de Santes Creus 2010
Certificat d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus
Certificat lliurament de material didàctic
llista de seguiment dels usuaris/àries de les accions de formació integrada
Llista de seguiment dels usuaris/àries dels Dispositius d'Inserció sociolaboral
Model de conveni de pràctiques (accions de formació integrada)
Model de conveni de pràctiques (Dispositius d'Inserció sociolaboral)
Llista de recull de signatures (accions de formació integrada)
Llista de recull de signatures del període de pràctiques
llista de signatures de sessions de tutories individuals
Valoració final de pràctiques (empresa)
Valoració final de les pràctiques per part del participant
Llista de recull de signatures (Dispositius d'Inserció sociolaboral)
Relació nominal de participants en pràctiques
 
Documentació de justificació de les actuacions del Pacte 2009
Memòria simplificada. Entitats sense ànim de lucre
Relació de despeses subvencionables
Relació detallada d'altres ingressos o subvencions
Memòria final. Descriptiva i gràfica
Memòria simplificada. Entitats del sector públic
 
Contactar
 
Documents d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus 2008
Declaració de no haver rebut subvencions
Declaració de subvencions parcials rebudes
Declaració de quota de reserva
Declaració de requisits
Declaració de llei de subvencions i política lingüística
Declaració pòlissa d'assegurança
 
Documents convocatòria del Pacte de Santes Creus 2009
Fitxa tècnica de l'entitat sol·licitant
Fitxa tecnicopressupostària
 
Documentació Convocatòria 2008
Formulari sol·licitud
Formulari de l'acció
Instruccions per fer la Sol·licitud dels projectes innovadors per als exercicis 2008-2009
 
Documentació per a la justificació de les actuacions de 2007
Certificat C1
Relació de Factures (Model F1)
Taula de Formació (Model F)
Taula de Benefciaris (Taula D2)
Memòria final de l'actuació
Taula d'inserció (Model IS1)
Model F1 (relació de factures) en format excel
Certificat de la LOPD
 
Normativa
DOGC 4955 de 27 d'agost de 2006
DOGC 4406, de 15 de juny de 2005
DOGC 3888 de 21 de juny de 2003
 
Documents convocatòria 2006
Resolució TRI/2234/2006
 
Documents per a la justificació de les actuacions 2006
Model C1 (Certificat de les actuacions)
Annex model Certificat C1
Model F1 ( relació de factures)
Annex Model F1
Taula D2 (Taula de beneficiaris)
Annex Taula D2
Taula F ( Taula de formació)
Annex Taula F
Model IS1 ( Taula d'inserció)
Annex Model IS1
Memòria final de l'actuació
 
Documentació de la Convocatòria 2007
Memòria de l'actuació
Fitxa resum de l'actuació
Fitxa pressupost
Declaració per la sol·licitud de subvenció
Model F1 (relació de factures) en format excel
Llista de recull de signatures (Dispositius d'inserció laboral)
 
Documents de justificació Pacte 2008
Taula beneficiaris del Pacte 2008
Taula entitats beneficiàries Pacte 2008
LLibre de codis ( guia de suport per l'elaboració de les taules de beneficiaris 2008)
Instruccions per a l'elaboració de la memòria de les accions del Pacte de Santes Creus
Relació de despeses de l'entitat beneficiària
Guia de justificació de les entitats
Certificats de les entitats beneficiàries
Declaració final d'aportacions i ingressos
 

 
  
Documents d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus 2008

:: Declaració de no haver rebut subvencions
:: Declaració de subvencions parcials rebudes
:: Declaració de quota de reserva
:: Declaració de requisits
:: Declaració de llei de subvencions i política lingüística
:: Declaració pòlissa d'assegurança


Totes aquelles entitats que desenvolupin accions dintre del Pacte de Santes Creus 2008 hauran de lliurar la següent documentació a la Secretaria Tècnica del Pacte abans del 10 de gener de 2009:

- Declaració de no haver rebut subvencions

- Declaració de subvencions parcials rebudes

- Declaració de quota de reserva

- Declaració de compliment de requisits del reial decret Legislatiu 5/2000, text refós de la llei sobre infraccions i sancions d'ordre social, de la llei orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva de dones i homes i de la disposició addicional stena de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- Declaració de compliment dels requisits de la Llei 38/2003, general desubvencions, i de la Llei 1/1998, de política lingüística

- Poders del representant legal de l'entitat per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant

- Fotocòpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal de la persona jurídica sol·licitant

- Fotocòpia compulsada del document d'identitat del representant legal de la persona jurídica sol·licitant.

A més si les accions tenen participants s'han de lliurar els següents documents:

- Certificat de solidesa de l'immoble on es realitzaran les accions

- Pòlissa d'assegurança d'accidents personals

Aquests documents només s'hauran de lliurar quan es tracti d'accions que s'iniciïn a partir de la data de resolució

Us recordem que el número d'expedient del Pacte de Santes Creus 2008 és PIN/432/2008
 
Serveis
Contacta
Cerca al web