Dimarts, 22 de Octubre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Què és?
Organització
Objectius
 
Entitats Adherides
Ens locals
Com adherir-se?
 
Eixos
 

 
  
Eixos

En el marc del Pacte es preveu impulsar nous projectes que, d'acord amb l'estratègia europea per l'ocupació i les polítiques estatals i autonòmiques, permetin augmentar l'ocupació i millorar-ne la seva qualitat. Aquestes projectes s'emmarquen dins d'un model de concertació i planificació territorial i han de permetre potenciar la cooperació de totes les entitats signants.

La idea de fons és intervenir per adaptar les polítiques d'ocupació a la realitat socio econòmica del territori partint de la premissa que la implicació de tots els agents locals és clau per el seu èxit.

En aquest sentit, la creació d'ocupació i la millora de la qualitat, d'acord amb aquest model, l'estratègia en matèria d'ocupació es basarà en els següents eixos i mesures.
 
Eix 1: INSERCIÓ LABORAL DE LA DONA

Tot i la ferma voluntat manifestada des de tots els sectors de la societat els nivells d'ocupació femenina es troben en posició d'inferioritat respecte dels treballadors masculins.
Hom considera més avançada i socialment i econòmicament més justa aquella societat que vetlla per una igualtat real d'oportunitats entre homes i dones en el moment d'accedir al món laboral, així com en el desenvolupament de l'activitat laboral.
El camí a recórrer per arribar a la plena igualtat ha de ser assumit en forma consensuada per tots els agents, tant socials i econòmics, així com per les administracions públiques. La primera de les accions que cal fer se situa en el camp de la formació del col· lectiu femení, tant en els mecanismes de recerca de l'ocupació com en la formació específica respecte d'activitats econòmiques concretes.

Mesura 1.1 Aspectes generals de la inserció de la dona
Mesura 2.2. Inserció laboral de la dona immigrant
Mesura 1.3 Millora de l'ocupació
 
Eix 2: INSERCIÓ LABORAL DE COL· LECTIUS AMB DIFICULTATS D'ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL

El creixement econòmic del món occidental ha comportat uns fluxos migratoris de persones que cerquen una millora de les seves condicions de vida començant per l'ocupació que no tenen assegurada en el seu punt d'origen. Les comarques tarragonines no han estat alienes a aquests processos de mobilitat de persones que tenen com a destí els nostres municipis.

Cal que les condicions d'accés al món laboral dels immigrants es realitzin en les formes que serien convenients i desitjables, per la qual cosa els agents socials i econòmics i les administracions locals amb coordinació amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han de configurar accions concretes per solventar les possibles deficiències d'aquesta incorporació de treballadors i treballadores d'altres nacionalitats.

Les qüestions associades a l'ocupació d'aquests col·lectius van més enllà de les purament i exclusivament econòmiques, ja que afecten de forma significativa les condicions socials dels pobles on es donen.

Mesura 2.1 Pro immigració
Mesura 2.2 Millora de la inserció d'aturats amb dificultats especials
Mesura 2.3. Orientació i dinamització laboral
Mesura 2.4. Joves
Mesura 2.5 Discapacitats
 
Eix 3. IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES QUE FACILITIN L'ACCÉS DE LES PERSONES TREBALLADORES A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

La irrupció de les noves tecnologies en la nostra societat és un fet evident i l'àmbit laboral no n' ha de ser una excepció. Tot al contrari, tant els empresaris com els treballadors i les administracions locals han de treballar de forma decidida per aprofitar les magnífiques oportunitats de connectivitat, de superació de barreres físiques i geogràfiques i fins i tot horàries per afavorir la creació de llocs de treball.

El desenvolupament d'aquest eix ha de tenir un impacte directe en les comarques tarragonines i, en especialment, en els municipis. Tant des de la vessant d'impuls de la creació de noves empreses i nous llocs de treball com per la generalització de l'accés de la ciutadania a les TIC.

Mesura 3.1. Aula de formació
 
Eix 4: IMPLEMENTACIÓ DE MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ ESTABLE I DE QUALITAT EN ELS ÀMBITS DE NOUS FILONS D'OCUPACIÓ

Tot i la percepció d'aquesta realitat cal aprofundir en les accions generadores d'una ocupació, el màxim d'estable possible, en l'àmbit del turisme i, al mateix temps, garantir que la correcta adaptació de les empreses tradicionals als nous sistemes de gestió empresarial assegurin els llocs de treball actuals.

Els nous filons d'ocupació són activitats econòmiques destinades a satisfer noves necesitats socials que avui es configuren en mercats incomplets: amb dificultats per desenvolupar-se i que normalment tenen un àmbit de producció/prestació definit territorialment, al mateix temps que són intensives en ocupació.¹

¹ Jiménez, Barreiro i Sanchez (1998, pàg. 43)

Mesura 4.1 Teletreball
 
Eix 5: ACTUACIONS GENERADORES D'OCUPACIÓ O LA SEVA CONSOLIDACIÓ EN L'ÀMBIT DEL COMERÇ O DEL SUPORT A LES PIMES

Les comarques tarragonines s'han configurat com el segon eix industrial de Catalunya. El percentatge de sòl industrial ocupa una part cada cop més considerable del sòl urbanitzat dels municipis de les comarques tarragonines.

Les administracions locals han pres consciència de la importància de posar a disposició dels agents econòmics un sòl amb ús industrial afegint valors com la connexió a les grans xarxes de comunicació, però també la millora del coneixement que es té sobre l'oferta de sòl disponible o l'adequació a les necessitats de les activitats econòmiques que tenen intenció d'implantar- se en un determinat territori.

Cal tenir en compte la diferent realitat de la variada oferta de polígons industrials a les nostres comarques així com les condicions diverses quant a la proximitat a determinats serveis o a la xarxa viària, així com atendre la situació no homogènia del manteniment o dels serveis associats que ofereixen els polígons.

El millor coneixement d'aquesta realitat amb el màxim grau de concreció ha de ser un dels elements més importants a l'hora de proporcionar millors condicions d'ocupabilitat als municipis tarragonins.


Mesura 5.1. Sòl industrial
Mesura 5.2. Suport a l'activitat empresarial
Mesura 5.3. Promoció econòmica municipal
Mesura 5.4. Prevenció de riscos laborals
 
Eix 6: IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES GENERADORES D'OCUPACIÓ EN L'ÀMBIT TURÍSTIC

El sector turístic de les comarques tarragonines representa un dels sectors econòmics amb més creixement i en conseqüència, amb la perspectiva de creació d'ocupació. Molts són els municipis on la principal activitat econòmica és el turisme i molts són aquells que treballen per trencar la situació de monocultiu industrial o agrícola apostant per polítiques públiques afavoridores de la implantació d'activitats dintre de l'àmbit turístic com a generadores d'ocupació i de riquesa.

Es d'especial interès obrir els màxims àmbits geogràfics a aquesta activitat per, al mateix temps que generar ocupació específica, permetre un coixí de seguretat respecte als perills de centrar l'activitat econòmica d'un municipi en una única activitat ja sigui industrial o agrícola.

Mesura 6.1. Turisme rural
Mesura 6.2. Promoció turística
Mesura 6.3. Estratègies de desenvolupament turístic
 
Eix 7: ACTUACIONS GENERADORES D'OCUPACIÓ O LA SEVA CONSOLIDACIÓ EN L'ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT RURAL

Les zones rurals de les comarques de Tarragona es caracteritzen per una particular estructura cultural, econòmica i social que conforma un extraordinari mosaic d'activitats. El desenvolupament dinàmic de les comarques tarragonines es basa en la pròpia capacitat de construir el seu desenvolupament sostenible en les zones rurals i promoure, de manera molt especial, iniciatives generadores d'ocupació.
S'ha de buscar les sinèrgies endògenes d'aquests territoris per tal de desenvolupar les zones rurals com un lloc més atractiu on viure, treballar i aconseguir un escenari on la població pugui trobar una vida millor.

Mesura 7.1. Promoció
Mesura 7.2. Estratègies sostenibles d'ocupació rural
Mesura 7.3. Assessorament per l'ocupació

 
Eix 8: ASPECTES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL PACTE DE SANTES CREUS (DIFUSIÓ, ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I COORDINACIÓ)

Aquest eix emmarca les actuacions que estan plenament relacionades amb els temes de funcionament del Pacte de Santes Creus.

Mesura 8.1 Difusió
Mesura 8.2 Direcció i seguiment 
Serveis
Contacta
Cerca al web