Divendres, 06 de Desembre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Què és?
Organització
Objectius
 
Entitats Adherides
Ens locals
Com adherir-se?
 
Eixos
 

 
  
Què és?

  Organització
El Pacte de santes Creus té un reglament que estableix les normes de règim intern per les quals s'ha de regir el Pacte de santes Creus, definint tots els requisits de funcionament intern, tant en l'àmbit estructural i organitzatiu, com en l'àmbit funcional dels instruments del Pacte que s'estableixen per al desenvolupament de les seves actuacions

A més dels signants del Pacte, només podran ser membres del Pacte de Santes Creus aquelles entitats locals, sindicals i empresarials o altres entitats relacionades amb el foment de l'ocupació a les comarques tarragonines que s'adhereixin al Pacte mitjançant la signatura del corresponent Acord d'adhesió
 
Comitè Director

Composició

El Comitè Director l'integren els membres signants del Pacte de Santes Creus, que són:
- el President de la Diputació de Tarragona, designat president del Comitè Director en el moment de la signatura de l'Acord Marc del Pacte de Santes Creus
- Els delegats territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a les comarques tarragonines
- L'alcalde d'Aiguamúrcia, Entitat Coordinadora del Pacte de Santes Creus
- El president de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
- El secretari general de Comissions Obreres (CC.OO.) a Tarragona
- El secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT) a Tarragona

La Secretaria Tècnica del Pacte actua com a secretaria del Comitè Director
El president considerarà constituït el Comitè Director amb la presència de les 2/3 parts dels seus membres i en segona convocatòria , una hora més tard, amb els membres assistents en aquell moment

Funcions
- Impulsar políticament el Pacte de Santes Creus
- Aprovar les línies estratègiques, objectius i accions del Pacte
- Aprovar anualment els programes d'actuació del seu àmbit territorial
- Avaluar anualment els resultats i desenvolupament del Pacte
- Aprovar la gestió i el pressupost anual del Pacte i la seva liquidació
- Optimitzar els recursos disponibles
- Coordinar i establir xarxes de comunicació entre els integrants del Pacte
- Altres qüestions que decideixi el Comitè Director

Presa de decisions
Es procurarà que totes les decisions es prenguin per consens

Convocatòries i periodicitat
El Comitè Director es reunirà un cop cada dos mesos o quan sigui requerit per 2/3 dels seus membres, a la Diputació de Tarragona o altre lloc que s'acordi
 
Comissió Tècnica

Composició
La Comissió Tècnica l'integren les persones tècniques proposades a tal efecte per les entitats signants del Pacte de Santes Creus:
- Un representant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
- Un representant de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia
- Dos representants de la Diputació de Tarragona, que per tenir encomanada la Secretaria Tècnica del Pacte, un d'ells actua com a secretari de la Comissió Tècnica
- Dos representants de CEPTA
- Dos representants de CC.OO. a Tarragona
- Dos representants d'UGT a Tarragona

Funcions
La Comissió Tècnica és un òrgan de debat i deliberació, de propostes tècniques i de disseny de metodologies. Les seves principals funcions són:
- Elevar les propostes tècniques d'actuacions del Pacte de Santes Creus al Comitè Director
- Coordinar les actuacions del Pacte, en especial les dels Grups de Treball, mitjançant els indicadors i les prioritats que siguin aprovades pel Comitè Director
- Elevar al Comitè Director del Pacte els resultats de les accions dutes a terme per tal de poder fer la corresponent avaluació
- Altres qüestions que decideixi el Comitè Director

Convocatòries i periodicitat
La Comissió Tècnica es reunirà un cop cada més o quan sigui requerit per 2/3 dels seus membres, o el Comitè Director, a la Diputació de Tarragona o altre lloc que s'acordi
Les reunions seran convocades per la Secretaria Tècnica del pacte. Les convocatòries arribaran per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic) amb un mínim de 48 hores d'antelació a tots els membres juntament amb la documentació corresponent
 
Secretària Tècnica

Composició
La Secretaria Tècnica s'encomana a la Diputació de Tarragona i l'integren les persones tècniques que proposi aquesta Corporació

Funcions
La Secretaria Tècnica és un òrgan de coordinació i assistència per al funcionament dels diferents òrgans del Pacte de Santes Creus. Les seves principals funcions són:
- Coordinar les actuacions de les diferents Entitats adherides al Pacte de Santes Creus
- Confeccionar el projecte anual d'actuacions del Pacte de Santes Creus
- Fer el seguiment de les actuacions dutes a terme pel Pacte de Santes Creus i centralitzar-ne tota la documentació
- Realitzar els tràmits administratius necessaris per a la sol.licitud de subvencions per a les actuacions del Pacte
- Coordinar la informació entre els Grups de Treball i la Comissió Tècnica
- Fer les actuacions correspoents a la difusió del Pacte de Santes Creus
- Aixecar acta de les reunions del Comitè Director
- Convocar i aixecar acta de les reunions de la Comissió Tècnica
- Assistir a les reunions dels diferents Grups de Treball del Pacte
- Altres qüestions que decideixi el Comitè Director o proposi la Comissió Tècnica
 
Serveis
Contacta
Cerca al web